Category Archive: วิชาครูทหาร

วิชาครูทหาร

ต.ค. 24

บทที่ 3 การสอนและเทคนิคการสอน

บทที่ 3 การสอนและเทคนิคการสอน 1.หลักเบื้องต้นการเป็นครูของทหาร การศึกษาวิชาครูทหาร จะเป็นการช่วยใหครูสามารถสอนนักเรียนได้อย่างบังเกิดผล ไม่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือไม่ จำเป็นจะต้องรู้ถึงวิธีการสอน แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ ความสามารถในวิชาการของตนเป็นเลิศก็เช่นเดียวกัน ในการสอนบุคคลอื่น เพื่อให้บังเกิดผลจำเป็นต้องรู้จักวิธีการสอน และการช่วยถ่ายทอดความรู้ที่ดีที่สุดเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิธีการสอน และเทคนิคการสอน เพื่อเป็นประกัน การสอนจะสำเร็จผลสมความมุ่งหมาย

ต.ค. 24

บทที่ 4 วิชาครูทหาร

บทที่ 4 วิชาครูทหาร (Military Instructor Training)   1.ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร 1.1 เกี่ยวกับชื่อวิชา – บางแห่งเรียกว่า “การฝึกสอนทางทหาร” (Military Training) FM.๒๑-๕ – บางแห่งเรียกว่า “การฝึกสอนทางทหาร” (Military Instructor Training) เช่น คู่มือของโรงเรียนนายร้อย West Point ซึ่งใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนนั้น

ต.ค. 24

บทที่ 5 คุณสมบัติที่จำเป็นของการเป็นของการพัฒนาตนเองของครู

บทที่ 5 คุณสมบัติที่จำเป็นของการเป็นของการพัฒนาตนเองของครู   หากตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางของถนนสาย “วิทยากรหรือครูฝึก” แล้วละก็ แน่นอนว่าคงใฝ่ฝันที่จะเป็นวิทยากรมืออาชีพ แต่การจะก้าวสู่เส้นทางมืออาชีพได้ แม้ไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าจะทำได้ หากทหารฝึกและตั้งใจอย่างจริงจังในการเป็นครูมืออาชีพ ครูมืออาชีพคือ ผู้ผ่านเวทีการเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ให้ผู้อื่นจนได้รับการยอมรับและความเลื่อมใสศรัทธา และประสบผลสำเร็จ ถึงขั้นที่มีการกล่าวขนานนามกันในแวดวงนั้น

ต.ค. 24

บทที่ 2 การทำและการใช้แผนบทเรียน

บทที่ 2 การทำและการใช้แผนบทเรียน หัวข้อในแผนบทเรียนเป็นแบบหัวข้อที่เขียนขึ้นอาจเป็นข้อความหรือใจความก็ได้ 1. ชนิดที่เป็นข้อความ เป็นแผนบทเรียนที่ใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุด แผนบทเรียนนี้เป็นทั้งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย โดยจะเขียนแต่หัวข้อไว้เท่านั้น 2. ชนิดที่เป็นใจความ ในเรื่องแต่ละหัวข้อ จะเขียนไว้เป็นข้อความสัมพันธ์ชัดเจนสมบูรณ์ รายละเอียดในแผนบทเรียนที่เปลี่ยนจากสถานการณ์อย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่ง ย่อมขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายและลักษณะของบทเรียน แผนบทเรียนประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

ต.ค. 24

บทที่ 1 การจัดแผนบทเรียน

บทที่ 1 การจัดแผนบทเรียน กล่าวทั่วไป แผนบทเรียน คือ การบันทึกย่อของครูว่าจะสอนในบทเรียนนั้นอย่างไร แสดงถึงสิ่งอุปกรณ์การสอน ลำดับขั้นการสอน และวิธีการสอนอย่างแน่ชัด แผนบทเรียนแต่ละบทเรียน คือ สวนประกอบหนึ่งของเรื่องที่จะสอนนั้นเอง แผนบทเรียน เป็นเครื่องช่วยให้สำเร็จตามภารกิจการสอน ช่วยให้ทหารเข้าใจในบทเรียนทุก ๆข้อ แผนบทเรียนสำเร็จรูป อาจจะมีอยู่ในรูปแฟ้มการฝึกของหน่วย วัตถุประสงค์ของแผนบทเรียนนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของครูเท่านั้น ครูควรจะใช้สอนคำต่อคำหรือเป็นขั้นต่อขั้นตามแผนบทเรียนนั้น ๆ ควรดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์การสอนนั้น